شنبه 30 تیر 1403

موقعیت فعلی: بخش تالیفات  


کتاب
 1. كتاب علل وانگيزه هاي آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران، ،قم دبيرخانه مجمع گروههاي معارف اسلامي،1379.
 2. كتاب مقدمه اي بر فلسفه اخلاق، قم،انتشارات دارالثقين،1380.
 3. کتاب تاثیرمدرنیته بر اندیشه سیاسی معاصر،تهران،نشرمیزان،1392
 4. کتاب تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی درسال1368،انتشارات مجلس افروز،1400
 5. کتاب درامدی بر فقه سیاسی در ایران معاصر،انتشارات دانشگاه تهران ،1402
مقالات
 1. مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان تحول مفهوم مشروعیت در فقه سیاسی شیعه،فصلنامه اندیشه نوین دینی،سال پنجم ،شماره17 ،تابستان1388
 2. مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان واکنش جریان روشنفکری ایران در برابر لیبرالیسم از دهه چهل تا انقلاب اسلامی،فصلنامه انقلاب اسلامی،سال پنجم،شماره 17،تابستان 1388.
 3. مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان مقایسه نظرات سالمندان نسبت به وضعیت سلامت و مسائل مذهبی ،نشریه فیض،دوره چهاردهم،شماره 1،بهار 89.
 4. ارائه مقاله وسخنراني درنخستين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان سراسر كشور وكسب رتبه با عنوان بررسي مفهوم امنيت ملي ومفهوم امنيت در نهج البلاغه
 5. مقاله علمی تخصصی بررسی تطبیقی دیدگاههای اخلاقی از منظر کانت و اسلام در فصلنامه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهر کرد شماره 4و5 بهار و تابستان 86
 6. انتشار مقاله سیر تحول مشروعیت در فقه سیاسی شیعه از دوران صفویه تا انقلاب اسلامی در فصلنامه علمی پژوهشی علوم اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی ساوه ،سال چهارم، شماره 13 بهار 1388
 7. ارائه مقاله  تحت عنوان نواندیشی دینی در دوره معاصر در سومین همایش نواندیشی دینی  در تاریخ 4-5اسفند 89 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 8. مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان واکاوی فضای سیاسی اجتماعی ایران در دوران زندگی شهید مطهری،فصلنامه سیاست ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره 43،شماره 2،تابستان 1392،صص23-45
 9. مقاله علمی تخصصی،بومی سازی علوم انسانی و ضرورت بازبینی در مبانی انسان شناسی، فصلنامه پژوهشهای سیاست اسلامی ،پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق،سال اول شماره اول بهار 92 ص5 تا36
 10. مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان مقایسه تطبیقی مراحل صعود و نزول عرفانی در اندیشه افلوطین و سهروردی فصلنامه اندیشه نوین دینی،سال دهم ، شماره36،بهار1393
 11. مقاله علمی تخصصی برساختگی فرهنگ و هویت در عصر جهانی شدن، فصلنامه پژوهشی های سیاسی،سال چهارم،شماره10،تابستان 1393،صص8- 29
 12. ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی علوم انسانی اسلامی در جاکارتای اندونزی در 27آبان 93 تحت عنوان گذار از علوم انسانی موجود به علوم انسانی مطلوب
 13. ارائه مقاله علمی ترویجی در سومین همایش مردمسالاری دینی تحت عنوان نسبت حق و تکلیف در نظام مردمسالاری دینی 26 اذرماه 1393 چاپ شده در مجموعه مقالات سومین همایش، مقالات علمی ترویجی ،جلد سوم، انتشارات دفتر نشر معارف، 1394
 14. مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان چالش ها و فرصت های فیس بوک در بازتاب جهانی انقلاب اسلامی با تاکید بر سرمایه اجتماعی پانتام ،فصلنامه سیاست ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 1 دوره 45 بهار 1394صص23-39
 15. مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان بررسی مناقشه انقلاب اسلامی ایران و امریکا در مباحث حقوق بشر بر اساس رهیافت رئالیسم و سازه انگاری،فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی صص51-69 مربوط به انجمن علمی انقلاب اسلامی،سال سوم،زمستان 1393،شماره 11
 16. مقاله  با عنوان نقش ایالات متحده امریکا در شکل گیری جریان های افراطی در جهان اسلام مطالعه موردی القاعده و داعش ارائه شده در همایش ملی انقلاب اسلامی در جهان عاری از خشونت  در 17 اذر 95چاپ شده در فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام سال دوم شماره هفتم  بهار 95مربوط به پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
 17. مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان بررسی مقایسه ای مبانی معرفت شناختی در نظریه مردم سالاری دینی ونظریه دموکراسی مشورتی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی و یورگن هابرماس،فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،سال هفتم،شماره 21،پائیز95،صص1-26
 18. مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان واکاوی مفهوم سنت از دیدگاه متفکران ایرانی :بررسی اندیشه های داریوش شایگان و سید حسین نصر ،فصلنامه سیاست ،دوره 47،شماره 2،تابستان 1396،صص393-410
 19. ارائه مقاله با عنوان بررسی تطبیقی گفتمان سیاست اسلامی و غربی با تاکید بر مبانی معرفتی و هنجاری در سومین گنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در تاریخ 10 ابان 94و چاپ شده در مجموعه مقالات سومین گنگره ،کمیسیون های تخصصی تعلیم و تربیت   اسلامی و علوم سیاسی جلد 4پائیز96
 20. ارائه مقاله علمی پژوهشی با عنوان شهروندی دین پایه،الگوی انسجام هویتی در ایران،فصلنامه مطالعات ملی، 74،سال نوزدهم شماره2 ،انتشار1397
 21. مقاله علمی پژوهشی با عنوان اسلام و جهانی شدن ،ترابط یا تباین،بررسی دینی پدیده جهانی شدن بر اساس نظریه گفتمان،فصلنامه سیاست،دوره چهل و هشتم شماره دوم ،تابستان 1397
 22. مقاله علمی پژوهشی با عنوان بررسی کارکردهای هستی شناسی و معرفت شناختی گروههای تکفیری از منظرشرق شناسی ادوارد سعید،فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال نهم،شماره اول،بهار1397،صص49-70
 23. مقاله علمی پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ولایتمداری وسبک زندگی سیاسی اسلامی در اموزه های نهج البلاغه ،فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی78 ،سال بیست و سوم ،شماره اول،بهار1398صص81-98
 24. مقاله علمی پژوهشی با عنوان ریشه یابی نظرگاه تئوریک شریعتی نسبت به مفهوم ولایت فقیه' ،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ،سال 16 پائیز98شماره 58صص201-222
 25. مقاله علمی پژوهشی با عنوان تاملی بر بنیادهای کلامی اندیشه سیاسی شیعه با تاکید بر آراء شیخ مفید و سید مرتضی،فصلنامه اندیشه نوین دینی ،سال 16،تابستان 99،شماره 61،صص27-44
 26. ارائه مقاله با عنوان تحلیلی انتقادی بر رویکرد هشام جعیط در سیره نگاری نبوی در همایش بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر در 8 ابان 99پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 27. مقاله علمی پژوهشی باعنوان:«از پروتستانتیسم مسیحی تا پروتستانتیسم اسلامی» تأملی نقادانه بر برداشت‌های روشنفکرانه ،فصلنامه سیاست، دوره 50شماره 4زمستان1399صص1143-1166
 28. مقاله علمی تخصصی با عنوان" شرق شناسی وارونه در اندیشه حسن حنفی"فصلنامه تاریخنامه خوارزمی،سال هشتم،شماره سی و دوم،زمستان ،1399صص71-91
 29. مقاله علمی -پژوهشی بررسی تطبیقی دیدگاه‌های عبدالله العروی و محمد عابد الجابری در تحلیل سنت و مدرنیته،فصلنامه مطالعات اندیشه معاصرمسلمین،دوره 7، شماره 13،بهار و تابستان 1400،صفحه 175-207
 30. مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان بررسی و تحلیل تأثیر و کاربست رویکردهای غربی در خوانش متن دینی در اندیشه محمد ارکون در فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز،دوره 21 ، شمار ه 1 ، بهار 1400 ، پياپي 78 ،صفحات 115 - 140
 31. ارائه مقاله دراولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ فرهنگ و بیداری اسلامی تحت عنوان«بررسی و تحلیل نقش سیدجمال الدین اسدآبادی در اندیشه های اصلاح گرایانه عبدالحمیدبن بادیس الجزایری»18اسفند1399دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی همدان
 32. مقاله علمی پژوهشی با عنواناستعمارستیزی؛ دغدغه مشترک گفتمان‌های سیاسی ایران در دوره پیشا انقلاب در سالهای 57- 1332در فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره 12شماره 3پائیز1400صص67-92
 33. مقاله علمی پژوهشی با عنوان الگوی عقلانیت اسلامی انقلابی،راهکاری برای نیل به تمدن نوین اسلامی(مطالعه موردی جشنوار مردمی فیلم عمار) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی ،دوره پنجم،شماره 1،بهار وتابستان 1401صص337-372
 34. مقاله علمی پؤوهشی با عنوان کُنش‌های کلامی آیت‌الله مصباح‌یزدی در جریان انقلاب اسلامی؛مطالعة موردی:نشریات بعثت و انتقام ،فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی ،دوره دهم، شماره 38،پائیز1400،صص171-190
 35. مقاله علمی پژوهشی با عنوان تحلیل و بررسی  پیامدهای اصلاحات ارضی در ایران با تاکید بر نظریه دگرگونی بزرگ کارل چولانی،فصلنامه  علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، دوره 14شماره 4 ، زمستان1402صص61-85


   
پاورپوینت دروس دکتر سیدمهدی ساداتی نژاد

 اساتید محترم شرکت کننده در دوره دانش افزائی اندیشه سیاسی می توانند با مراجعه به منوی بخش مطالب قسمت سخنرانی ها  پاور های مربوطه را دریافت فرمایند

برای تحقق جامعه توسعه یافته اسلامی کدامیک اولویت دارد؟
توسعه اقتصادی
توسعه سیاسی
توسعه فرهنگی
توسعه علمی

نمایش نتیجه


پیوندها


آنلاین: 2 نفر
امروز: 0 نفر
دیروز 2 نفر
کل: 189,033 نفر
زمان بارگزاری: 1/70 ثانیه

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به دکتر سیدمهدی ساداتی نژاد میباشد.